• image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym NR: 2C

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym  NR: 2C  

na zbycie nieruchomości z prawem użytkowania wieczystego gruntu

organizowanym przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji w dn. 27.06.2017r.

1)      Przetarg dotyczy nieruchomość oznaczonej  działką o  Nr  1344/10,  o łącznej powierzchni    2,0842 ha. Działka o nr: 1344/10 zabudowana dwoma  budynkami  tj.

Budynkiem administracyjno-biurowym  o pow. Użytkowej 407 m2

Halą magazynowo  chłodniczą o pow. Zabudowy  2489 m2 o pojemności chłodniczej 1884 tony , kubatura 18.330,00 m3

2)      Cena wywoławcza  wynosi  4.000.000,00 PLN netto +VAT (cztery milionyzłotych ).

3)      Pisemne oferty można składać  do dnia 27.06.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie spółki osobiście lub listownie w zamkniętych  kopertach.

4)      Część jawna przetargu odbędzie się w dn. 27.06.2017 r.

5)      Pisemna oferta powinna zawierać :

5.1 Datę sporządzenia  oferty  i numer  przetargu

5.2 Oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez   zastrzeżeń

5.3 Oferowaną ceną  i sposób zapłaty.

5.4 Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium

5.5 Wadium wynosi:  1.000.000,00 PLN /milion złotych/

5.6 Imię i nazwisko oferenta  albo nazwę lub firmę oraz siedzibę ,jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

6)      W przypadku uchylania się od oddania  użytkowania wieczystego  wadium przepada na rzecz spółki

7)      Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek  z ofert.

8)      Opis nieruchomości :

Wg. ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w pozycji rejestrowej G  1096 za właściciela gruntu wpisany jest Skarb Państwa natomiast za użytkownika wieczystego Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 7 w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej działką  Nr  1344/10, o łącznej pow. 2,0842  ha położonej w obrębie Sandomierza lewobrzeżnego. Zgodnie z wypisem z rejestru budynków na gruncie usytułowane są budynki tj.

Budynek  administracyjno-biurowy o pow. 407 m2

Halą magazynowo chłodniczą o pow. Zabudowy 2489 m2 o pojemności chłodniczej  1884 tony , kubatura 18.330 m3

Nieruchomość objęta  przetargiem usytułowana jest  we wschodniej części miasta w kompleksie istniejących terenów usługowych. Na obszarze ok. 70 ha znajduje się największa ilość inwestorów w mieście. Teren obejmuje nieruchomości położoną wzdłuż ul. Przemysłowej i ul. Działkowców , Bezpośrednia bliskość do drogi krajowej dwupasmowej  będącej  trasą przelotową w kierunku Krakowa i Rzeszowa oraz łącząca się z obwodnicą miasta w kierunku  Lublina, Warszawy i Kielc. Działka  Nr 1344/10,  położona jest   przy ulicy Działkowców i  ul. Przemysłowej . Wzdłuż której urządzone są chodniki i znajduje się przystanek  komunikacji miejskiej.

9)      Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży  obowiązuje  plan przestrzennego zagospodarowania terenu uchwalony przez  Radę Miasta Sandomierz w dn. 22.02.2017

10)   Wadium w kwocie  1.000000,00 PLN należy wpłacić do dn. 26.06.2017r. na rachunek BS Dwikozy nr konta 77 8493 0004 0200 0260 7588 0001.

11)   Możliwość umowy przedwstępnej akt notarialny po zwolnieniu hipotek przez BS Kielce,US Sandomierz.


Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego NR:2C   na zbycie nieruchomości z prawem użytkowania wieczystego gruntu organizowanym przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji


I.     Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2017r. o godzinie 12.oo w siedzibie Spółkiw Sandomierzu, ul. Przemysłowa 7.

II.    Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki w ogłoszeniu o przetargu.

III.   Cena wywoławcza wynosi 4.000.000,00 PLN neto + VAT (cztery miliony złotych]

IV.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona działką Nr. 1344/10 ,  o łącznej powierzchni  2,0842 ha zabudowana dwoma budynkami tj.

Budynkiem administracyjno-biurowym o pow. Użytkowej 407 m2

Halą magazynowo chłodniczą o powierzchni   zabudowy 2489 m2 o pojemności chłodniczej 1884 ton, kubatura 18.330,00 m3

V.    Wadium  w kwocie 1.000.000,00 PLN (milion  złotych)winno zostać wpłacone na rachunek bankowy SORH S.A w likwidacji:

nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy o/Dwikozy

 77 8493 0004 0200 0260 7588 0001

do dnia 26.06.2017r.,

- lub bezpośrednio do kasy SORH S.A. w  likwidacji do dnia 26.06.2017r.

VI.   Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

-      część jawna odbywa się w dn.27.06.2017 r. o godzinie 12.00 obecności oferentów, przewodniczący podaje liczbę ofert, dokonuje otwarcia kopert z ofertami i sprawdza kompletność ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty

-      weryfikuje oferty i ogłasza, które zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu

-      zawiadamia oferentów o miejscu i terminie niejawnego przetargu

-      zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

VII.  Wycenę cząstkową dokonano na podstawie operatu szacunkowegona kwotę 7.843.000,00 PLN (siedem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące )sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego dostępny w siedzibie spółki.

VIII. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

IX.   Przepadek wadium na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

X.    Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

 

Komunikaty Sadownicze

2016.03.17 SKS 01 2016
Pobierz dokument

2016.03.24 SKS 02 2016
Pobierz dokument

2016.04.01 SKS 03 2016
Pobierz dokument

2016.04.08 SKS 04 2016
Pobierz dokument

2016.04.18 SKS 05 2016
Pobierz dokument

2016.04.26 SKS 06 2016
Pobierz dokument

2016.05.04 SKS 07 2016
Pobierz dokument

2016.05.04 SKS 10 2016
Pobierz dokument

2016.05.27 SKS 11 2016
Pobierz dokument

2016.06.02 SKS 12 2016
Pobierz dokument

2016.06.22 SKS 13 2016
Pobierz dokument

2016.07.28 SKS 16 2016
Pobierz dokument

2016.08.25 SKS 18 2016
Pobierz dokument

 

owoce

warzywa

opakowania

 
 
 
 
 
Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.