Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym  NR: 6B na zbycie nieruchomości z prawem użytkowania wieczystego gruntu organizowanym przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji w dn. 31.01.2018r.

 • Przetarg dotyczy nieruchomość oznaczonej działką o    1344/9 o łącznej powierzchni    1,3379 ha. Działka o nr: 1344/9 zabudowana budynkami o łącznej pow. użytkowej 956  m2 .  Zgodnie z prawomocną  decyzją burmistrza Miasta Sandomierz  w/w  działka ma dostęp do  drogi publicznej /ul. Działkowców  /
 • Cena wywoławcza wynosi  900.000,00 PLN netto +VAT (dziewięćset  tysięcy złotych ).
 • Pisemne oferty można składać do dnia 31.01.2018 r. do godziny 13.00 w siedzibie spółki osobiście lub listownie w zamkniętych 
 • Część jawna przetargu odbędzie się w dn. 31.01.2018 r. o godz.13.00
 • Pisemna oferta powinna zawierać :

5.1 Datę sporządzenia  oferty  i numer  przetargu

5.2 Oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez   zastrzeżeń

5.3 Oferowaną ceną  i sposób zapłaty.

5.4 Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium

5.5 Wadium wynosi:  100.000,00 PLN /sto tysięcy  złotych/

5.6 Imię i nazwisko oferenta  albo nazwę lub firmę oraz siedzibę ,jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

 • W przypadku uchylania się od oddania użytkowania wieczystego  wadium przepada na rzecz spółki
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek z ofert.
 • Opis nieruchomości :

Wg. ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w pozycji rejestrowej G  1096 za właściciela gruntu wpisany jest Skarb Państwa natomiast za użytkownika wieczystego Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 7 w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej działką Nr  1344/9 o łącznej pow. 1,3379 ha, położonej w obrębie Sandomierza lewobrzeżnego. Zgodnie z wypisem z rejestru budynków na gruncie usytuowane są  budynki o powierzchni  użytkowej  956 n2

Nieruchomość objęta  przetargiem usytułowana jest  we wschodniej części miasta w kompleksie istniejących terenów usługowych. Na obszarze ok. 70 ha znajduje się największa ilość inwestorów w mieście. Teren obejmuje nieruchomości położoną wzdłuż ul. Działkowców , Bezpośrednia bliskość do drogi krajowej dwupasmowej  będącej  trasą przelotową w kierunku Krakowa i Rzeszowa oraz łącząca się z obwodnicą miasta w kierunku  Lublina, Warszawy i Kielc. Działka  Nr 1344/9 położona  jest  przy ul, Działkowców, która łączy się z ul. Przemysłową,  wzdłuż której urządzone są chodniki i znajduje się przystanek  komunikacji miejskiej.

 • Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży obowiązuje  plan przestrzennego zagospodarowania terenu uchwalony przez  Radę Miasta Sandomierz w dn. 22.02.2017
 • Wadium w kwocie 100.000,00 PLN/sto  tysięcy złotych/  należy wpłacić do dn. 31.01.2018 r. na rachunek BS Dwikozy nr konta 77 8493 0004 0200 0260 7588 0001.
 • Możliwość umowy przedwstępnej przed sporządzeniem aktu notarialnego.

Pobierz: regulamin przetargu 6b