LIKWIDATOR

Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w likwidacji w Sandomierzu

zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości z prawem użytkowania wieczystego gruntu położonej w Sandomierzu przy ul. Działkowców.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste działka nr 1344/9 oraz Budynkio łącznej powierzchni użytkowej 956 metrów kwadratowych. Zgodnie z prawomocną decyzją burmistrza Miasta Sandomierza w/w działka ma dostęp do drogi publicznej (ul. Działkowców).

Wg. ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w pozycji rejestrowej G 1096 za właściciela gruntu wpisany jest Skarb Państwa natomiast za użytkownika wieczystego Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 7 w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej działką Nr 1344/9 o łącznej pow. 1,3379 ha, położonej w obrębie Sandomierza lewobrzeżnego. Zgodnie z wypisem z rejestru budynków na gruncie usytuowane są budynki o powierzchni użytkowej 956 m2.

 

Nieruchomość położona jest we wschodniej części miasta w kompleksie istniejących terenów usługowych. Na obszarze ok. 70 ha znajduje się największa ilość inwestorów w mieście. Teren obejmuje nieruchomość położoną wzdłuż ul. Działkowców. Bezpośrednia bliskość do drogi krajowej dwupasmowej będącej trasą przelotową w kierunku Kraków i Rzeszów oraz łącząca się z obwodnicą miasta w kierunku Lublin, Warszawa, Kielce. Działka Nr 1344/9 położona jest przy ul, Działkowców, która łączy się z ul. Przemysłową, wzdłuż której urządzone są chodniki i znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego terenu uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza w dn. 22.02.2017r.

 

1. Oferent powinien złożyć ofertę na piśmie, sporządzoną w języku polskim, na adres:

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz.

2. W treści oferty należy podać, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:

 

-dane Oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych, firmę i adres siedziby jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

Określenie przedmiotu oferty:

-oświadczenie Oferenta o gotowości do przystąpienia do zawarcia umowy,

-podanie w walucie polskiej oferowanej ceny netto + 23% podatku VAT,

-oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym, stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń,

-zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, w szczególności: opłaty notarialne, podatki i koszty (opłaty) sądowe, koszty postępowania wieczystoksięgowego, oraz koszty taksy notarialnej od ewentualnych oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, a w przypadku cudzoziemca, także ewentualne koszty pracy tłumacza przysięgłego,

-aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku Oferentów będących przedsiębiorcami, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w zakresie stron zawierających dane identyfikacyjne z fotografią, numer dokumentu, wystawcą dokumentu (w przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi), w przypadku Oferentów składających oferty przez pełnomocników - pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu cywilnego,

oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedający nie jest związany treścią zaproszenia i może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty albo odwołać niniejsze zaproszenie w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

W przypadku wyboru oferty danego Oferenta jest on zobowiązany:

-przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego - do wpłaty na rachunek Sprzedającego zadatku w wysokości nie mniejszej niż 10 % zaoferowanej ceny w dniu zawarcia umowy przedwstępnej, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy sprzedającego,

przy zawarciu umowy stanowczej nabywca zobowiązany jest do wpłaty pozostałej części ceny do depozytu notarialnego albo na rachunek powierniczy notariusza na co najmniej 5 dni przed przystąpieniem do aktu notarialnego, z zastrzeżeniem, że zostanie ona uwolniona z depozytu lub przekazana na rzecz Sprzedającego w dniu zawarcia umowy.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr. tel. 609 402 699