Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym  NR: 9 C  na zbycie nieruchomości z prawem użytkowania wieczystego gruntu organizowanym przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji w dn. 27.04.2018 r.

 • Przetarg dotyczy nieruchomość oznaczonej działką o  Nr.  1344/10 o łącznej powierzchni    2,084 ha. Działka o nr: 1344/10 zabudowanadwoma  budynkami  tj.

Budynkiem administracyjno- biurowym o pow. użytkowej 407 m2

Halą magazynowo chłodniczą o pow. zabudowy  2.489 m2  o pojemności chłodniczej 1884 tony , kubatura 18.330,00 m3.

 • Cena wywoławcza wynosi  2.200.000,00 PLN netto +VAT (dwamilionydwieście tysięcy złotych ).
 • Pisemne oferty można składać do dnia 27.04.2018 r. do godziny 13.00 w siedzibie spółki osobiście lub listownie w zamkniętych  kopertach.
 • Część jawna przetargu odbędzie się w dn. 27.04.2018 r. o godz.13.00
 • Pisemna oferta powinna zawierać :

5.1 Datę sporządzenia  oferty  i numer  przetargu

5.2 Oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez   zastrzeżeń

5.3 Oferowaną ceną  i sposób zapłaty.

5.4 Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

5.5 Wadium wynosi:  220.000,00 PLN /dwieście dwadzieścia tysięcy  złotych/.

5.6 Imię i nazwisko oferenta  albo nazwę lub firmę oraz siedzibę ,jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

 • W przypadku uchylania się od oddania użytkowania wieczystego  wadium przepada na rzecz spółki
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek z ofert.
 • Opis nieruchomości :

Wg. ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w pozycji rejestrowej G 1096 za właściciela gruntu wpisany jest Skarb Państwa natomiast za użytkownika wieczystego Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 7 w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej działką Nr  1344/10o łącznej pow. 2,084  ha, położonej w obrębie Sandomierza lewobrzeżnego. Zgodnie z wypisem z rejestru budynków na gruncie usytuowane są  budynki :

Budynek administracyjno- biurowy o pow. 407 m2

Hala magazynowo chłodnicza o pow. zabudowy 2.489 m2 , o pojemności chłodniczej 1884 tony , kubatura 18.330 m3

Nieruchomość objęta  przetargiem usytułowana jest  we wschodniej części miasta w kompleksie istniejących terenów usługowych. Na obszarze ok. 70 ha znajduje się największa ilość inwestorów w mieście. Teren obejmuje nieruchomości położoną wzdłuż ul. Przemysłowej i ul. Działkowców , Bezpośrednia bliskość do drogi krajowej dwupasmowej  będącej  trasą przelotową w kierunku Krakowa i Rzeszowa oraz łącząca się z obwodnicą miasta w kierunku  Lublina, Warszawy i Kielc. Działka  Nr 1344/9 położona  jest  przy ul, Działkowców, która łączy się z ul. Przemysłową,  wzdłuż której urządzone są chodniki i znajduje się przystanek  komunikacji miejskiej.

 • Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży obowiązuje  plan przestrzennego zagospodarowania terenu uchwalony przez  Radę Miasta Sandomierz w dn. 22.02.2017
 • Wadium w kwocie 220.000,00 PLN/dwieście dwadzieścia tysięcy złotych/  należy wpłacić do dn.  27.04.2018 r. na rachunek BS Dwikozy nr konta 77 8493 0004 0200 0260 7588 0001.
 • Możliwość umowy przedwstępnej przed sporządzeniem aktu notarialnego.

Pobierz: regulamin przetargu 9C