Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym  NR: 8C  

na zbycie nieruchomości z prawem użytkowania wieczystego gruntu organizowanym przez

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji w dn. 29.03.2018 r.

1. Przetarg dotyczy nieruchomość oznaczonej działką o    1344/10 o łącznej powierzchni    2,084 ha. Działka o nr: 1344/10 zabudowanadwoma  budynkami  tj. Budynkiem administracyjno- biurowym o pow. użytkowej 407 m2

Halą magazynowo chłodniczą o pow. zabudowy  2.489 m2  o pojemności chłodniczej 1884 tony , kubatura 18.330,00 m3.

2. Cena wywoławcza wynosi  2.500.000,00 PLN netto +VAT (dwa milionypięćset  tysięcy złotych ).

3. Pisemne oferty można składać do dnia 29.03.2018 r. do godziny 13.00 w siedzibie spółki osobiście lub listownie w zamkniętych 

4. Część jawna przetargu odbędzie się w dn. 29.03.2018 r. o godz.13.00

 

5. Pisemna oferta powinna zawierać :

5.1 Datę sporządzenia  oferty  i numer  przetargu

5.2 Oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez   zastrzeżeń

5.3 Oferowaną ceną  i sposób zapłaty.

5.4 Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

5.5 Wadium wynosi:  300.000,00 PLN /trzysta tysięcy  złotych/.

5.6 Imię i nazwisko oferenta  albo nazwę lub firmę oraz siedzibę ,jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

  • W przypadku uchylania się od oddania użytkowania wieczystego  wadium przepada na rzecz spółki
  • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek z ofert.
  • Opis nieruchomości :

Wg. ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w pozycji rejestrowej G 1096 za właściciela gruntu wpisany jest Skarb Państwa natomiast za użytkownika wieczystego Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 7 w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej działką Nr  1344/10o łącznej pow. 2,084  ha, położonej w obrębie Sandomierza lewobrzeżnego. Zgodnie z wypisem z rejestru budynków na gruncie usytuowane są  budynki :

Budynek administracyjno- biurowy o pow. 407 m2

Hala magazynowo chłodnicza o pow. zabudowy 2.489 m2 , o pojemności chłodniczej 1884 tony , kubatura 18.330 m3

Nieruchomość objęta  przetargiem usytułowana jest  we wschodniej części miasta w kompleksie istniejących terenów usługowych. Na obszarze ok. 70 ha znajduje się największa ilość inwestorów w mieście. Teren obejmuje nieruchomości położoną wzdłuż ul. Przemysłowej i ul. Działkowców , Bezpośrednia bliskość do drogi krajowej dwupasmowej  będącej  trasą przelotową w kierunku Krakowa i Rzeszowa oraz łącząca się z obwodnicą miasta w kierunku  Lublina, Warszawy i Kielc. Działka  Nr 1344/9 położona  jest  przy ul, Działkowców, która łączy się z ul. Przemysłową,  wzdłuż której urządzone są chodniki i znajduje się przystanek  komunikacji miejskiej.

  • Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży obowiązuje  plan przestrzennego zagospodarowania terenu uchwalony przez  Radę Miasta Sandomierz w dn. 22.02.2017
  • Wadium w kwocie 300.000,00 PLN/trzystatysięcy złotych/  należy wpłacić do dn.29.03.2018 r. na rachunek:
     BS Dwikozy nr konta 77 8493 0004 0200 0260 7588 0001.
  • Możliwość umowy przedwstępnej przed sporządzeniem aktu notarialnego.

Pobierz: regulamin przetargu 8C.