Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym NR: 7B na zbycie nieruchomości z prawem użytkowania wieczystego gruntu organizowanym przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji w dn. 28.02.2018r.
1) Przetarg dotyczy nieruchomość oznaczonej działką o Nr. 1344/9 o łącznej powierzchni 1,3379 ha. Działka o nr: 1344/9 zabudowana budynkami o łącznej pow. użytkowej 956 m2 . Zgodnie z prawomocną decyzją burmistrza Miasta Sandomierz w/w działka ma dostęp do drogi publicznej /ul. Działkowców /
2) Cena wywoławcza wynosi 8500.000,00 PLN netto +VAT (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ).
3) Pisemne oferty można składać do dnia 28.02.2018 r. do godziny 13.00 w siedzibie spółki osobiście lub listownie w zamkniętych kopertach.
4) Część jawna przetargu odbędzie się w dn. 28.02.2018 r. o godz.13.00


5) Pisemna oferta powinna zawierać :
5.1 Datę sporządzenia oferty i numer przetargu
5.2 Oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
5.3 Oferowaną ceną i sposób zapłaty.
5.4 Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium
5.5 Wadium wynosi: 100.000,00 PLN /sto tysięcy złotych/
5.6 Imię i nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę ,jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
6) W przypadku uchylania się od oddania użytkowania wieczystego wadium przepada na rzecz spółki
7) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek z ofert.
8) Opis nieruchomości :
Wg. ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w pozycji rejestrowej G 1096 za właściciela gruntu wpisany jest Skarb Państwa natomiast za użytkownika wieczystego Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 7 w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej działką Nr 1344/9 o łącznej pow. 1,3379 ha, położonej w obrębie Sandomierza lewobrzeżnego. Zgodnie z wypisem z rejestru budynków na gruncie usytuowane są budynki o powierzchni użytkowej 956 n2
Nieruchomość objęta przetargiem usytułowana jest we wschodniej części miasta w kompleksie istniejących terenów usługowych. Na obszarze ok. 70 ha znajduje się największa ilość inwestorów w mieście. Teren obejmuje nieruchomości położoną wzdłuż ul. Działkowców , Bezpośrednia bliskość do drogi krajowej dwupasmowej będącej trasą przelotową w kierunku Krakowa i Rzeszowa oraz łącząca się z obwodnicą miasta w kierunku Lublina, Warszawy i Kielc. Działka Nr 1344/9 położona jest przy ul, Działkowców, która łączy się z ul. Przemysłową, wzdłuż której urządzone są chodniki i znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.
9) Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży obowiązuje plan przestrzennego zagospodarowania terenu uchwalony przez Radę Miasta Sandomierz w dn. 22.02.2017
10) Wadium w kwocie 100.000,00 PLN/sto tysięcy złotych/ należy wpłacić do dn. 28.02.2018 r. na rachunek BS Dwikozy nr konta 77 8493 0004 0200 0260 7588 0001.
11) Możliwość umowy przedwstępnej przed sporządzeniem aktu notarialnego.

Pobierz: regulamin przetargu 7B.